مدیریت آیوپای حامی کودکان نیازمند است شما با سفارش خود در این امر خیر نیز سهیم خواهید شد.

مدیریت آیوپای سالهاست در امر کمک به کودکان بی بضاعت سیستان و بلوچستان می کوشد و هر بار در قالب پوشاک لوازم ورزشی کفش و … کمکهای خود را به مناطق دشتیاری و قصرقند ارسال می کند.

شما با سفارش در آیوپای در این امر خیر سهیم خواهید شد.