آویز چسبان دیواری چیبو آلمانی

آیا نیاز به راهنمایی دارید ؟