با چی پرالین درست کنیم

آیا نیاز به راهنمایی دارید ؟